Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch hội thao công đoàn Đại học Quốc gia lần V - năm 2013

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:
-  Xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị thành viên trong Đại học Quốc gia TP.HCM
-  Đẩy mạnh phong trào TDTT, nâng cao thể chức, tăng cường sức khoẻ trong CBVC thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
-  Cán bộ, viên chức, người lao động trong diện biên chế và hợp đồng của đơn vị thành viên trong Đại học Quốc gia TP.HCM, có thời gian làm việc thường xuyên và có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên.
-  Các vận động viên có đẳng cấp: đội mạnh, kiện tướng, cấp 1 và hạng A đã từng tham gia thi đấu hoặc có tên trong danh sách đăng ký thi đấu các giải trên phạm vi toàn quốc kể từ năm 2009 đến nay không thuộc đối tượng tham gia thi đấu giải này.

Các tập tin đính kèm: