Skip to content Skip to navigation

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

Nhiệm kỳ 2022-2027

1 -      Đặng Văn Em - Chủ tịch

2 -      Vũ Văn Điệp - Phó Chủ tịch

3 -      Dương Phi Long - Ủy viên thường vụ

Nhiệm kỳ 2017-2022

1 -      Đặng Văn Em - Chủ tịch

2 -      Vũ Văn Điệp - Phó Chủ tịch

3 -      Nguyễn Đình Khương - Ủy viên thường vụ

Nhiệm kỳ 2012-2017

1 -      Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chủ tịch

2 -      Đặng Văn Em - Phó Chủ tịch

3 -      Dương Ngọc Hảo - Ủy viên thường vụ (Đến 02/2016)

4 -      Vũ Văn Điệp - Ủy viên thường vụ (Từ 05/2016)

Nhiệm kỳ 2009-2012

1 -      Bùi Văn Thành - Chủ tịch

2 -      Cao Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch (Đến 07/2010)

Nhiệm kỳ 2006-2009

1 -      Bùi Văn Thành - Chủ tịch

2 -      Võ Thế Dân - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2004-2006

1 -     Dương Tấn Thành - Chủ tịch

2 -     Võ Thế Dân - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2002-2004

1 -     Đỗ Phúc - Chủ tịch

2 -     Lê Hoài Nghĩa - Phó Chủ tịch