Skip to content Skip to navigation

Danh sách các Ban chuyên đề

(Ban hành kèm theo các Quyết định số 04/QĐ-CĐCNTT, 05/QĐ-CĐCNTT, 06/QĐ-CĐCNTT, 07/QĐ-CĐCNTT, 08/QĐ-CĐCNTT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

I. Ban Tổ chức, Chính sách, Thi đua và Tổng hợp:
1. Đ/c Đặng Văn Em Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng Ủy viên (phụ trách CNTT)
3. Đ/c Nguyễn Mạnh Đình Ủy viên (phụ trách CS-TĐKT)
4. Đ/c Phạm Thị Nhàn Ủy viên (phụ trách Tổng hợp)
5. Đ/c Phan Anh Thư Ủy viên (phụ trách Tổng hợp)
II. Ban Tuyên giáo, Văn thể và Công tác Xã hội:
1. Đ/c Vũ Văn Điệp Trưởng ban
2. Đ/c Dương Phi Long Phó Trưởng ban
3. Đ/c Trương Quốc Dũng Ủy viên (phụ trách Fanpage)
4. Đ/c Phạm Văn Tuấn Ủy viên (phụ trách Website)
5. Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng   Ủy viên (phụ trách CNTT)
6. Đ/c Võ Tấn Khoa Ủy viên
7. Đ/c Lê Văn Ngọc Ủy viên
8. Đ/c Hoàng Mạnh Hiển Ủy viên
III. Ban Tài chínhi:
1. Đ/c Đặng Văn Em Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Thị Bích Loan Ủy viên (phụ trách Thủ quỹ)
3. Đ/c Phạm Thị Nhàn Ủy viên (phụ trách Kế toán)
IV. Ban Nữ công:
1. Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Thị Bích Loan Ủy viên (phụ trách hoạt Thiếu nhi)
3. Đ/c Phan Thị Thùy Linh Ủy viên (phụ trách hoạt động Nữ)
4. Đ/c Phạm Thị Nhung Ủy viên (phụ trách hoạt động Nữ)
5. Đ/c Đỗ Thị Tuyết Minh Ủy viên (phụ trách Học bổng)
6. Đ/c Nguyễn Thanh Nam Ủy viên
V. Ban Chuyên môn :
1. Đ/c Dương Phi Long Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Tấn Cầm Ủy viên
3, Đ/c Đoàn Duy Ủy viên
4. Đ/c Võ Duy Nguyên Ủy viên
5. Đ/c Tạ Thu Thủy Ủy viên