Skip to content Skip to navigation

Bảng vàng thành tích

2016-2017

Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2014-2015

Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2013-2014

Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN

2013-2014

Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2012-2013

Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2011-2012

Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2010-2015

Bằng khen Tập thể Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2010-2011

Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2008-2009

Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2008-2009

Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM

2006-2016

Cờ truyền thống của Liên đoàn LĐTP Trao tặng Công đoàn Trường “10 năm xây dựng & Phát triển Công đoàn”