Skip to content Skip to navigation

Danh sách Uỷ Ban Kiểm Tra

DANH SÁCH UỶ BAN KIỂM TRA

STT

Hình ảnh

Thông tin

 

 

1

1.Diep

Họ tên : Vũ Văn Điệp

Chức vụ : Phó chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

Điện thoại : 0917.111.502

Email : diiepvv@uit.edu.vn 

 

 

2

2.Thao

Họ tên : Hồ Thị Thanh Thảo

Chức vụ : Ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

Điện thoại : 0989.545.041

Email : thaohtt@uit.edu.vn 

 

 

3

 3.Minh

Họ tên : Đỗ Thị Tuyết Minh

Chức vụ : Ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

Điện thoại : 0918.302.372

Email : minhdtt@uit.edu.vn