Skip to content Skip to navigation

Danh sách Uỷ Ban Kiểm Tra

DANH SÁCH UỶ BAN KIỂM TRA

STT

Hình ảnh

Thông tin

 

 

1

   1.Loan

Họ tên : Nguyễn Thị Bích Loan

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

Điện thoại : 0973.367.541

Email : loanntb@uit.edu.vn

 

 

2

   2.Linh

Họ tên : Nguyễn Minh Linh

Chức vụ : Ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

Điện thoại : 0984.098.572

Email : linhnm@uit.edu.vn

 

 

3

 

Họ tên : Hồ Thị Thanh Thảo

Chức vụ : Ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

Điện thoại : 0989.545.041

Email : thaohtt@uit.edu.vn