Skip to content Skip to navigation

Danh sách Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

STT

Hình ảnh

Thông tin

 

 

1

1.Em

Họ tên : Đặng Văn Em

Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn.

Điện thoại : 0966.661.006

Email : emdv@uit.edu.vn

 

 

2

2.Diep

Họ tên : Vũ Văn Điệp

Chức vụ : Phó chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

Điện thoại : 0917.111.502

Email : diepvv@uit.edu.vn

 

 

3.Long

Họ tên : Dương Phi Long

Chức vụ : Ủy viên Thường vụ.

Điện thoại : 0987.294.143

Email : longdp@uit.edu.vn

 

 

4.NguyenManhHoang

Họ tên : Nguyễn Mạnh Hoàng

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0913.682.855

Email : hoangnm@uit.edu.vn

 

 

5

4.Loan

Họ tên : Nguyễn Thị Bích Loan

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0973.367.541

Email : loanntb@uit.edu.vn

 

 

6

 

6.Dinh

Họ tên : Nguyễn Mạnh Đình

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0364.323.355

Email : dinhnm@uit.edu.vn

 

 

7

7.Thuy

Họ tên : Tạ Thu Thủy

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0372.220.289

Email : thuthuyt@uit.edu.vn

 

 

8

8.Nhu

Họ tên : Nguyễn Thị Huỳnh Như

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 098.677.3331

Email : nhuntn@uit.edu.vn

 

 

9

9.Ngoc

Họ tên : Lê Văn Ngọc

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0779.128.702

Email : ngoclv@uit.edu.vn