Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn biểu dương học tập bác và người tốt việc tốt năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoán Bộ phận.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Hướng đẫn số 52/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/3/2018 về việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2018 .
Trân trọng./.