Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”

Kính gửi: Quý Thầy/Cô
 
Văn phòng Công đoàn kính gửi quý thầy, cô Kế hoạch số 93/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/10/2017 về việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” (xem file đính kèm). 
 
Trân trọng.