Skip to content Skip to navigation

Về việc tạm hoãn vận động, tổ chức chương trình công tác xã hội "Mùa Xuân Yêu Thương" năm 2022

Kính gửi gửi quý Thầy/Cô,
Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi công văn 26/CĐCNTT ngày 29/11/2021 về việc tạm hoãn vận động, tổ chức chương trình công tác xã hội "Mùa Xuân Yêu Thương" năm 2022 (công văn kèm theo)
 
Trân trọng,