Skip to content Skip to navigation

Thông báo chào giá cạnh tranh dịch vụ nghỉ dưỡng hè 2024

Kính gửi các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch.
Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ (sau đây gọi tắt là nhà cung cấp) có đủ năng lực, kinh nghiệm tham dự chào giá cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cho Công đoàn Trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2024 
(Chi tiết Thông báo kèm theo).

Trân trọng.