Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Hướng dẫn số 103/CĐ-ĐHQG ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Trân trọng.