Skip to content Skip to navigation

Về việc công khai danh sách giới thiệu nhân sự bầu cử BCH Công đoàn Trường ĐHCNTT, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Thực hiện Công văn 154/CĐ-ĐHQG ngày 04/8/2022 của Công đoàn ĐHQG về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Công đoàn các cấp thuộc hệ thống Công đoàn ĐHQG-HCM.

Công đoàn Trường trân trọng gửi Công văn 26/CĐCNTT ngày 22/12/2022 về việc công khai danh sách giới thiệu nhân sự bầu cử BCH Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 (Đính kèm Đề án và danh sách nhân sự). Danh sách công khai kèm theo công văn này và niêm yết tại bảng thông báo của Văn phòng Công đoàn (P.A211) trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc trước ngày tổ chức đại hội theo quy định.

Trân trọng,

File đính kèm: