Skip to content Skip to navigation

Về tổ chức ngày 8.3 và Hướng dẫn lao động giỏi lao động sáng tạo

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi  quý thầy, cô một số nội dung sau:

1. Kế hoạch số 115/CĐ-ĐHQG ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công đoàn Đại học Quốc gia Tp. HCM (đính kèm file).

2. Hướng dẫn số 116/CĐ-ĐHQG ngày 22 tháng 02 năm 2024 về việc hướng dẫn lao động giỏi - Lao động sáng tạo (đính kèm file).

3. Kế hoạch số 122/CĐ-ĐHQG ký ngày 26 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 8.3 (đính kèm file).

Trân trọng.