Skip to content Skip to navigation

Mời tham dự Chuyên đề "Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động"

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thực hiện Công văn số 147/CĐ-ĐHQG ngày 06/10/2016 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Trường phối hợp Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo Chất lượng xây dựng Kế hoạch tổ chức Chuyên đề "Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động" năm 2016, cụ thể như sau;

1. Đối tượng tham dự: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trường.

2. Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 08/11/2016 tại phòng A116.

3. Báo cáo viên trình bày: ThS. Lâm Tường Thoại, Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Trưởng ban Thanh tra - Pháp chế ĐHQG-HCM.

4. Nội dung:

Báo cáo chuyên đề “Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động"

- Trao đổi thắc mắc về các chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động.

Công đoàn Trường kính đề nghị quý Thầy Cô sắp xếp thời gian tham dự. Kính đề nghị Công đoàn Bộ phận lập danh sách quý Thầy Cô tham dự gửi về Văn phòng Công đoàncho anh Vũ Văn Điệp trước 12h00 ngày 7/11/2016.

Trân trọng.