Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường hiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi quý Thầy Cô,

Công đoàn Trường trân trọng gửi quý Thầy Cô Kế hoạch 02/KH-CĐCNTT ngày 18/04/2017 của Công đoàn Trường về việc Tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian dự kiến:

1. Công đoàn Bộ phận dự kiến tổ chức Đại hội từ 01/6/2017, hoàn thành trước 31/7/2017.

2. Công đoàn Trường dự kiến tổ chức 27/10/2017.

(Chi tiết kế hoạch đính kèm).

Trân trọng,