Skip to content Skip to navigation

Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 48/CĐ-ĐHQG ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.