Skip to content Skip to navigation

Về việc Hướng dẫn tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Hướng dẫn số 80/CĐ-ĐHQG ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Hướng dẫn tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021.

Trân trọng.