Skip to content Skip to navigation

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

(Kèm theo Quyết định 138/QĐ-CĐĐHQG ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1.    ĐẶNG VĂN EM CHỦ TỊCH
2. VŨ VĂN ĐIỆP PHÓ CHỦ TỊCH
3. NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
4. NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH, CHỦ NHIỆM UỶ BAN KIỂM TRA
5. LÂM ĐỨC KHẢI UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
6. NGUYỄN MẠNH HOÀNG UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
7, NGÔ THANH HÙNG UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
8. DƯƠNG PHI LONG UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
9. LÊ BẢO UYÊN UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

 

File đính kèm: