Skip to content Skip to navigation

Ban hành quy trình thủ tục giải quyết nghỉ phép năm đối với công chức, viên chức và người lao động

Kính gửi quý Thầy Cô,
Phòng Tổ chức-Hành chính kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 640/QĐ-ĐHCNTT ngày 02/10/2019 về việc :

Ban hành quy trình thủ tục giải quyết nghỉ phép năm đối với công chức, viên chức và người lao động.

Trân trọng,