Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai tồ chức "Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2016"

Nhằm hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2016, Phòng Thanh tra - Pháp chế kính chuyển đến các đơn vị Thông báo 1939/TB-ĐHQG-TTPC về việc triển khai tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.

Kính đề nghị các đơn vị phổ biến cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn đơn vị hưởng ứng.

Trân trọng.

File đính kèm: