Skip to content Skip to navigation

Quy chế Công đoàn

Tên tập tin Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
Quy chế chi tiêu nội bộ CĐ Trường ĐHCNTT, NK 2017-2022 01/QĐ-CĐCNTT 01-01-2020 Download
Quy chế phối hợp Công tác giữa BGH và BCH Công đoàn Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM 12-04-2018 Download
Quy chế làm việc của UBKT CĐ trường, NK 2017-2022 11/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
Quy chế hoạt động và hoạt động Ban TTND Trường, NK 2017-2019 08/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
Quy chế hoạt động của BCH CĐ Trường, NK 2017-2022 07QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn Đại học CNTT 05/QĐ-ĐHCNTT-CĐ 12-10-2012 Download
Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn Đại học CNTT 06/QĐ-ĐHCNTT-CĐ 12-10-2012 Download
Quy chế làm việc của UBKT Công đoàn Đại học CNTT 07/QĐ-ĐHCNTT-CĐ 12-10-2012 Download