Skip to content Skip to navigation

Danh sách Uỷ Ban Kiểm Tra

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

STT

Hình ảnh

Thông tin

 

   16.NgoThanhHung

Họ tên : Ngô Thanh Hùng

 

Chức vụ : Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

 

Điện thoại : 0167.466.295

 

Email : hungnt@uit.edu.vn 

 

  

Họ tên : Lê Thanh Trọng

 

Chức vụ : Ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

 

Điện thoại : 0932.470.201

 

Email : tronglt@uit.edu.vn 

 

   10.LeBaoUyen

Họ tên : Lê Bảo Uyên

 

Chức vụ : Ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

 

Điện thoại : 0909.044.399

 

Email : uyenlb@uit.edu.vn