Skip to content Skip to navigation

Danh sách Uỷ Ban Kiểm Tra

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

STT

Hình ảnh

Thông tin

 

 

1

  

Họ tên : Nguyễn Thị Bích Loan

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

 

Điện thoại : 0973.367.541

 

Email : loanntb@uit.edu.vn 

 

 

2

  

Họ tên : Nguyễn Minh Linh

 

Chức vụ : Ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

 

Điện thoại : 0984.098.572

 

Email : linhnm@uit.edu.vn 

 

 

3

  

Họ tên : Hồ Thị Thanh Thảo

 

Chức vụ : Ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

 

Điện thoại : 0989.545.041

 

Email : thaohtt@uit.edu.vn