Skip to content Skip to navigation

Quyết định

Tên tập tin Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
PDF icon 11_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_ban_hanh_quy_che_lam_viec_cua_ubkt_cd_truong_nk_2017-2022.pdf Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của UBKT CĐ trường, NK 2017-2022 11/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
PDF icon 10_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_ket_nap_doan_vien_cd.pdf Quyết định về việc kết nạp Đoàn viên công đoàn 10/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
PDF icon 09_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_quy_dinh_phan_cong_nhiem_vu_cac_ban_chuyen_de_cd_truong_nk_2017-2022.pdf Quyết định về việc Quy định phân công nhiệm vụ các Ban chuyên đề CĐ trường, NK 2017-2022 09/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
PDF icon 08_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_ban_hanh_quy_che_to_chuc_va_hoat_dong_ban_ttnd_truong_nk_2017-2019.pdf Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban TTND Trường, NK 2017-2019 08/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
PDF icon 07_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_ban_hanh_quy_che_hoat_dong_cua_bch_cd_truong_nk_2017-2022.pdf Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCH CĐ Trường, NK 2017-2022 07/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
PDF icon 06_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_ban_hanh_quy_che_chi_tieu_noi_bo_cd_truong_nk_2017-2022.pdf Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ CĐ Trường, NK 2017-2022 06/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
PDF icon 05_qd-cdcntt_phan_cong_thu_quy_cd_2017_-_2022.pdf Quyết định về việc phân công Thủ quỹ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 05/QĐ-CĐCNTT 02-01-2018 Download
PDF icon 04_qd-cdcntt_giao_con_dau_cd_2017_-_2022.pdf Quyết định về việc giao con dấu Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2017-202 04/QĐ-CĐCNTT 02-01-2018 Download
PDF icon 03_qd-cdcntt_phan_cong_ke_toan_cd_2017-2022.pdf Quyết định về việc phân công kế toán Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 03/QĐ-CĐCNTT 02-01-2018 Download
PDF icon 02_qd-cdcntt_phan_cong_uv_bch_cd_truong_ho_tro_cac_cdbp.pdf Quyết định về việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường hỗ trợ các hoạt động của Công đoàn bộ phận 02/QĐ-CĐCNTT 02-01-2018 Download

Trang