Skip to content Skip to navigation

Quyết định

Tên tập tin Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
PDF icon 12._quyet_dinh_16_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_trung_tam_ptcntt.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_TRUNG TÂM PTCNTT 16/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 11._quyet_dinh_15_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_bm_av_toan-ly_khkttt.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022__BM AV, TOAN-LY & KH&KTTT 15/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 10._quyet_dinh_14_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_khoa_mmttt_p.tnattt_ttanm.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_KHOA MMT&TT, P.TNATTT & TTANM 14/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 9._quyet_dinh_13_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_khoa_httt_p.tnhttt.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_KHOA HTTT & P.TNHTTT 13/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 8._quyet_dinh_12_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_khoa_ktmt.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_KHOA KTMT 12/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 7._quyet_dinh_11_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_khoa_cnpm.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_KHOA CNPM 11/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 6._quyet_dinh_10_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_khoa_khmt_p.tn_tt_dpt.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_KHOA KHMT& P.TN TT ĐPT 10/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 5._quyet_dinh_09_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_p._ctsv_vpdu_vpdtn.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_P. CTSV, VPĐU & VPĐTN 09/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 4._quyet_dinh_08_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_p._dtdh_dt_sdh_khcn_qhdn_vpcctdb.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_P. ĐTĐH, ĐT SĐH & KHCN, QHĐN & VPCCTĐB 08/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 3._quyet_dinh_07_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_p.qttb_dlcntt.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_P.QTTB, DL&CNTT 07/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download

Trang