Skip to content Skip to navigation

Quyết định

Tên tập tin Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
PDF icon 13_qd-cdcntt_16-6-2108_ve_viec_ket_nap_doan_vien_cong_doan.pdf Quyết định về việc kết nạp Đoàn viên Công Đoàn 13/QĐ-CĐCNTT 16-06-2108 Download
PDF icon 19_qd-cdcntt_ngay_15-8-2018_ve_viec_phan_cong_ke_toan_cd_truong_dhcntt_dhqg-hcm_nhiem_ky_2017-2022.pdf Quyết định về việc phân công kế toán CĐ Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM, nhiệm kỳ 2017-2022 19/QĐ-CĐCNTT 15-08-2018 Download
PDF icon 18_qd-cdcntt_ngay_15-8-2018_ve_viec_thoi_cac_ban_chuyen_de_thuoc_bch_cd_truong_dhcntt_dhqg-hcm_nhiem_ky_2017-2022.pdf Quyết định về việc thôi các Ban Chuyên đề thuộc BCH CĐ Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM, nhiệm kỳ 2017-202 18/QĐ-CĐCNTT 15-08-2018 Download
PDF icon 17_qd-cdcntt_ngay_15-8-2018_ve_viec_thoi_cong_tac_ke_toan_cd_truong_dhcntt_dhqg-hcm_nhiem_ky_2017-2022.pdf Quyết định về việc thôi công tác kế toán CĐ Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM, nhiệm kỳ 2017-2022 17/QĐ-CĐCNTT 15-08-2018 Download
PDF icon 14_qd-cdcntt_17-06-2018_ve_viec_sat_nhap_va_chuyen_ten_cong_doan_bo_phan.pdf Quyết định về việc sát nhập và chuyển tên Công đoàn bộ phận 14/QĐ-CĐCNTT 17-06-2018 Download
PDF icon 12_qd-cdcntt_16-6-2018_ve_viec_cong_nhan_ket_qua_cuoc_thi_-_tim_hieu_chu_tich_ton_duc_thang_-_mot_nhan_cach_lon.pdf Quyết định Về việc công nhận kết quả cuộc thi - ''Tìm hiểu Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn'' 12/QĐ-CĐCNTT 16-06-2018 Download
PDF icon 11_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_ban_hanh_quy_che_lam_viec_cua_ubkt_cd_truong_nk_2017-2022.pdf Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của UBKT CĐ trường, NK 2017-2022 11/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
PDF icon 10_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_ket_nap_doan_vien_cd.pdf Quyết định về việc kết nạp Đoàn viên công đoàn 10/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
PDF icon 09_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_quy_dinh_phan_cong_nhiem_vu_cac_ban_chuyen_de_cd_truong_nk_2017-2022.pdf Quyết định về việc Quy định phân công nhiệm vụ các Ban chuyên đề CĐ trường, NK 2017-2022 09/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download
PDF icon 08_qd-cdcntt_28-3-2018_ve_viec_ban_hanh_quy_che_to_chuc_va_hoat_dong_ban_ttnd_truong_nk_2017-2019.pdf Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban TTND Trường, NK 2017-2019 08/QĐ-CĐCNTT 28-03-2018 Download

Trang