Skip to content Skip to navigation

Quyết định

Tên tập tin Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
PDF icon 05_qd-cdcntt_phan_cong_thu_quy_cd_2017_-_2022.pdf Quyết định về việc phân công Thủ quỹ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 05/QĐ-CĐCNTT 02-01-2018 Download
PDF icon 04_qd-cdcntt_giao_con_dau_cd_2017_-_2022.pdf Quyết định về việc giao con dấu Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2017-202 04/QĐ-CĐCNTT 02-01-2018 Download
PDF icon 03_qd-cdcntt_phan_cong_ke_toan_cd_2017-2022.pdf Quyết định về việc phân công kế toán Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 03/QĐ-CĐCNTT 02-01-2018 Download
PDF icon 02_qd-cdcntt_phan_cong_uv_bch_cd_truong_ho_tro_cac_cdbp.pdf Quyết định về việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường hỗ trợ các hoạt động của Công đoàn bộ phận 02/QĐ-CĐCNTT 02-01-2018 Download
PDF icon 01_qd-cdcntt_thanh_lap_cac_ban_chuyen_de.pdf Quyết định về việc Thành lập các Ban chuyên đề Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2017-2022 01/QĐ-CĐCNTT 02-01-2018 Download
PDF icon 19_qd-cdcntt_25-12-2017_cong_nhan_ban_ttnd_2017_-_2019.pdf Quyết định về việc Công nhận Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2017-2019 19/QĐ-CĐCNTT 25-12-2017 Download
PDF icon 139_qd-cddhqg_2017-12-15.pdf Quyết định công nhận UBKT CĐ cơ sở Trường ĐHCNTT, nhiệm kỳ 2017 - 2022 139/QĐ-CĐĐHQG 15-12-2017 Download
PDF icon 138_qd-cddhqg_2017-12-15.pdf Quyết định công nhận BCH CĐ cơ sở Trường ĐHCNTT, nhiệm kỳ 2017 - 2022 138/QĐ-CĐĐHQG 15-12-2017 Download
PDF icon 12._quyet_dinh_16_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_trung_tam_ptcntt.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022_TRUNG TÂM PTCNTT 16/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download
PDF icon 11._quyet_dinh_15_cdcntt_cong_nhan_bch_cdbp_nhiem_ky_2017-2022_bm_av_toan-ly_khkttt.pdf Quyết định công nhận BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022__BM AV, TOAN-LY & KH&KTTT 15/QĐ-CĐCNTT 20-09-2017 Download

Trang