Skip to content Skip to navigation

Quyết định

Tên tập tin Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
PDF icon 13_qd-cdcntt_16-6-2108_ve_viec_ket_nap_doan_vien_cong_doan.pdf Quyết định về việc kết nạp Đoàn viên Công Đoàn 13/QĐ-CĐCNTT 16-06-2108 Download
PDF icon 14_qd_cdcntt_01082019_ve_viec_phan_cong_thu_quy_nhungpt.pdf Quyết định về công tác nhân sự 14/QĐ-CĐCNTT 20-08-2019 Download
PDF icon 13_qd_cdcntt_01082019_ve_viec_phan_cong_ke_toan_nhanpt.pdf Quyết định về công tác nhân sự 13/QĐ-CĐCNTT 01-08-2019 Download
PDF icon 08_qd-cdcntt_07-06-2019_vv_kiem_tra_chap_hanh_dieu_le_cong_doan_viet_nam_doi_voi_cac_cdbp_truc_thuoc.pdf Quyết định về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với các CĐBP trực thuộc 08/QĐ-CĐCNTT 07-06-2019 Download
PDF icon 06_qd-cdcntt_01-04-2019_vv_ket_nap_doan_vien_cong_doan.pdf Quyết định về việc kết nạp Đoàn viên công đoàn 06/QĐ-CĐCNTT 01-04-2019 Download
PDF icon 05_qd-cntt_01-04-2019_ve_cong_tac_nhan_su.pdf Quyết định về công tác nhân sự 05/QĐ-CĐCNTT 01-04-2019 Download
PDF icon 04_qd-cdcntt_15-03-2019_ve_cong_tac_nhan_su.pdf Quyết định về công tác nhân sự 04/QĐ-CĐCNTT 15-03-2019 Download
PDF icon 02_qd-cdcntt_02-01-2019_vv_ket_nap_doan_vien_cong_doan.pdf Quyết định về việc kết nạp Đoàn viên công đoàn 02/QĐ-CĐCNTT 02-01-2019 Download
PDF icon 01_qd-cdcntt_01-01-2019_ve_cong_tac_nhan_su.pdf Quyết định về công tác nhân sự 01/QĐ-CĐCNTT 01-01-2019 Download
PDF icon 19_qd-cdcntt_ngay_15-8-2018_ve_viec_phan_cong_ke_toan_cd_truong_dhcntt_dhqg-hcm_nhiem_ky_2017-2022.pdf Quyết định về việc phân công kế toán CĐ Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM, nhiệm kỳ 2017-2022 19/QĐ-CĐCNTT 15-08-2018 Download

Trang