Skip to content Skip to navigation

Danh sách BCH

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

STT

Hình ảnh

Thông tin

 

1.NguyenThiThuyHang

Họ tên : Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn.

 

Điện thoại : 0908.202.227

 

Email : hangntt@uit.edu.vn 

 

2.DangVanEm

Họ tên : Đặng Văn Em

 

Chức vụ : Phó chủ tịch Công đoàn.

 

Điện thoại : 0966.661.006

 

Email : emdv@uit.edu.vn 

 

Diep

Họ tên : Vũ Văn Điệp

 

Chức vụ : Ủy viên Thường vụ.

 

Điện thoại : 0917.111.502

 

Email : diepvv@uit.edu.vn

 

16.NgoThanhHung

Họ tên : Ngô Thanh Hùng

 

Chức vụ : Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

 

Điện thoại : 0167.466.295

 

Email : hungnt@uit.edu.vn 

 

4.DaoLocBinh

Họ tên : Đào Lộc Bình

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

 

Điện thoại : 0985.569.109

 

Email : binhdl@uit.edu.vn 

 

8.NguyenThiPhuongThao

Họ tên : Nguyễn Thị Phương Thảo

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

 

Điện thoại : 0907.745.456

 

Email : thaontp@uit.edu.vn 

 

17.NguyenManhHoang

Họ tên : Nguyễn Mạnh Hoàng

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

 

Điện thoại : 0913.682.855

 

Email : hoangnm@uit.edu.vn

 

Họ tên : Trần Hạnh Xuân

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

 

Điện thoại : 0989.064.366

 

Email : xuanth@uit.edu.vn

  19.DuongPhiLong

Họ tên : Dương Phi Long

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

 

Điện thoại : 0987.294.143

 

Email : longdp@uit.edu.vn