Skip to content Skip to navigation

Danh sách Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

STT

Hình ảnh

Thông tin

 

 

1

1.DangVanEm

Họ tên : Đặng Văn Em

Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn.

Điện thoại : 0966.661.006

Email : emdv@uit.edu.vn

 

 

2

2.Diep

Họ tên : Vũ Văn Điệp

Chức vụ : Phó chủ tịch Công đoàn.

Điện thoại : 0917.111.502

Email : diepvv@uit.edu.vn

 

 

3.khuong

Họ tên : Nguyễn Đình Khương

Chức vụ : Ủy viên Thường vụ.

Điện thoại : 0989.183.568

Email : khuongnd@uit.edu.vn

 

 

4.Loan

Họ tên : Nguyễn Thị Bích Loan

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

Điện thoại : 0973.367.541

Email : loanntb@uit.edu.vn

 

 

5

 

5.Khai

Họ tên : Lâm Đức Khải

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0978.287.408

Email : khaild@uit.edu.vn

 

 

6.NguyenManhHoang

Họ tên : Nguyễn Mạnh Hoàng

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0913.682.855

Email : hoangnm@uit.edu.vn

 

 

7

8.Long

Họ tên : Dương Phi Long

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0987.294.143

Email : longdl@uit.edu.vn

 

 

8

9.Nhung

Họ tên : Phạm Thị Nhung

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0918.417.277

Email : nhungpt@uit.edu.vn

 

9

Họ tên : Tạ Thu Thủy

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

Điện thoại : 0372.220.289

Email : thuthuyt@uit.edu.vn