Skip to content Skip to navigation

Danh sách BCH

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

STT

Hình ảnh

Thông tin

 

 

1

 

2.DangVanEm

Họ tên : Đặng Văn Em

 

Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn.

 

Điện thoại : 0966.661.006

 

Email : emdv@uit.edu.vn 

 

 

2

Diep

Họ tên : Vũ Văn Điệp

 

Chức vụ : Phó chủ tịch Công đoàn.

 

Điện thoại : 0917.111.502

 

Email : diepvv@uit.edu.vn 

 

 

Họ tên : Nguyễn Đình Khương

 

Chức vụ : Ủy viên Thường vụ.

 

Điện thoại : 0917.111.502

 

Email : khuongnd@uit.edu.vn

 

 

Họ tên : Nguyễn Thị Bích Loan

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

 

Điện thoại : 0973.367.541

 

Email : loanntb@uit.edu.vn 

 

 

5

 

Họ tên : Lâm Đức Khải

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

 

Điện thoại : 0978.287.408

 

Email : khaild@uit.edu.vn

 

 

 

17.NguyenManhHoang

Họ tên : Nguyễn Mạnh Hoàng

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

 

Điện thoại : 0913.682.855

 

Email : hoangnm@uit.edu.vn

 

 

7

16.NgoThanhHung

Họ tên : Ngô Thanh Hùng

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

 

Điện thoại : 0167.466.295

 

Email : hungnt@uit.edu.vn 

 

 

8

Họ tên : Dương Phi Long

 

Chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành.

 

Điện thoại : 0987.294.143

 

Email : longdp@uit.edu.vn