Skip to content Skip to navigation

Danh sách các Ban chuyên đề

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CĐCNTT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

I. Ban Tổ chức, Thi đua chính sách và Tổng hợp:
1. Đặng Văn Em Trưởng ban
2. Dương Phi Long Phó Trưởng ban (phụ trách Thi đua)
3. Lê Bảo Uyên Ủy viên
4. Tạ Thu Thủy Ủy viên
II. Ban Tuyên giáo, Chuyên môn:
1. Vũ Văn Điệp Trưởng ban
2. Nguyễn Đình Khương Phó Trưởng ban (phụ trách Tuyên giáo)
3. Nguyễn Mạnh Hoàng Phó Trưởng ban (phụ trách Văn thể)
4. Lâm Đức Khải Phó Trưởng ban (phụ trách Chuyên môn)
5. Dương Phi Long Ủy viên
6. Trương Quốc Dũng Ủy viên
7. Lê Bảo Uyên Ủy viên
8. Tạ Thu Thủy Ủy viên
III. Ban Tài chính, Đời sống và công tác xã hội:
1. Đặng Văn Em Trưởng ban
2. Lâm Đức Khải Phó Trưởng ban (phụ trách Tài chính)
3. Vũ Văn Điệp Phó Trưởng ban (phụ trách Đời sống)
4. Nguyễn Đình Khương Ủy viên
IV. Ban Nữ công:
1. Phạm Thị Nhung Trưởng ban
2. Nguyễn Thị Phương Thảo Ủy viên
3. Hồ Thị Thanh Thảo Ủy viên
4. Nguyễn Thị Huỳnh Như Ủy viên
5. Đỗ Thị Tuyết Minh Ủy viên
V. Văn phòng Công đoàn:
1. Đặng Văn Em Phụ trách văn phòng Công đoàn
2. Nguyễn Mạnh Đình Phụ trách văn thư