Skip to content Skip to navigation

Danh sách các Ban chuyên đề

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-CĐCNTT ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

I. Ban Tổ chức, Thi đua chính sách và Tổng hợp:
1. Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng ban
2. Đặng Văn Em Phó Trưởng ban (Tổng hợp)
3. Vũ Văn Điệp Phó Trưởng ban (Thi đua)
4. Đào Lộc Bình Ủy viên
5. Nguyễn Thị Phương Thảo Ủy viên
II. Ban Nữ công:
1. Đặng Văn Em Trưởng ban
2. Phạm Thị Nhàn Phó Trưởng ban
3. Lê Ngô Thục Vi Ủy viên
4. Trần Thị Tường Vi Ủy viên
5. Trần Hạnh Xuân Ủy viên
III. Ban Tuyên giáo:
1. Vũ Văn Điệp Trưởng ban
2. Nguyễn Mạnh Hoàng Phó Trưởng ban (Văn thể)
3. Dương Phi Long Phó Trưởng ban (Tuyên giáo)
4. Đặng Văn Em Ủy viên
5. Trần Hạnh Xuân Ủy viên
IV. Ban Chuyên môn:
1. Ngô Thanh Hùng Trưởng ban
2. Lê Thanh Trọng Phó Trưởng ban (Chuyên môn)
3. Dương Phi Long Phó Trưởng ban (Đối ngoại)
4. Nguyễn Mạnh Hoàng Ủy viên
V. Ban Tài chính đời sống và công tác xã hội:
1. Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng ban (Tài chính)
2. Đào Lộc Bình Phó Trưởng ban (Đời sống công tác xã hội)
3. Ngô Thị Thanh Thúy Ủy viên (Kế toán)
4. Nguyễn Thị Phương Thảo Ủy viên (Thủ quỹ)
5. Phạm Thị Nhàn Ủy viên