Skip to content Skip to navigation

Danh sách Ban thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

STT

Hình ảnh

Thông tin

 

 

1

2.DangVanEm

Họ tên : Đặng Văn Em

 

Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn.

 

Điện thoại : 0966.661.006

 

Email : emdv@uit.edu.vn

 

 

 2

20.VuVanDiep

Họ tên : Vũ Văn Điệp

 

Chức vụ : Phó chủ tịch Công đoàn.

 

Điện thoại : 0917.111.502

 

Email : emdv@uit.edu.vn 

 

 

3

Họ tên : Nguyễn Đình Khương

 

Chức vụ : Ủy viên Thường vụ.

 

Điện thoại : 0989.183.568

 

Email : khuongnd@uit.edu.vn