Skip to content Skip to navigation

Về việc tập huấn các công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn trân trọng chuyển quý Thầy Cô thông báo số 34/CĐ-ĐHQG ngày 28/4/2017 về việc Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp (chi tiết công văn đính kèm).

Đối tượng:

- Ban Chấp hành Công đoàn.

- Ủy Ban kiểm tra Công đoàn.

- Cán bộ phụ trách Văn phòng Công đoàn.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Thứ 5 lúc 8h30 ngày 25/5/2017.

- Địa điểm:  Phòng 502 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM

Kính đề nghị quý Thầy Cô đăng ký tham dự qua email cho anh Nguyễn Mạnh Hoàng email:hoangnm@uit.edu.vn trước 16h00 ngày 12/05/2017.

Trân trọng,