Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức lấy ý kiến văn kiện đại hội XIII của Đảng

Kính gửi: Quý Thầy, Cô. 

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Hướng dẫn số 224/CĐ-ĐHQG ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức lấy ý kiến văn kiện đại hội XIII của Đảng (hướng dẫn kèm theo tại đây)
Quý Thầy Cô đóng góp ý kiến về Văn phòng Công đoàn (bằng văn bản) trước 16g00 ngày 04/11/2020.
 
Trân trọng./.
File đính kèm: