Skip to content Skip to navigation

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG BÀN "NHỮNG CÂY VỢT VÀNG" UIT

Kính gửi quý Chủ tịch Công đoàn Bộ phận,

Công đoàn Trường trân trong gửi quý Thầy Cô Kế hoạch 04/KH-CĐCNTT ngày 12/9/2016 về việc Tổ chức giải bóng bàn " Những cây vợt vàng" Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Chi tiết quý Thầy Cô xem kế hoạch đính kèm.

Hạn chót đăng ký: 20/9/2016.

Thời gian tổ chức: 04/10/2016.

Kính đề nghị quý Chủ tịch Công đoàn Bộ phận gửi kế hoạch đến công đoàn viên CĐBP của mình và đăng ký danh sách tham gia cho anh Vũ Văn Điệp theo đúng thời gian quy định.

Trân trọng,