Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Kính gửi: Quý Thầy/Cô trong BCH Công đoàn và Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 50/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trân trọng.