Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý III năm 2016

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

(Trích văn bản hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 08/7/2016)

1- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
2- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm
3- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
4- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
5- Công chức, viên chức, công nhân, người lao động Thành phố quyết tâm thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6- Công chức, viên chức, công nhân, người lao động Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
7-  Công chức, viên chức, công nhân, người lao động Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII.
8-  Công chức, viên chức, công nhân, người lao động Thành phố tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016.
9- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2016).
10-  Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016).
11- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016).
12- Cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội X Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
13-  Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2016).

 

File đính kèm: