Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CBVC-LĐ năm 2019

Kính gửi:

Chủ tịch các CĐBP. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 122/CĐ-ĐHQG ký ngày 12 tháng 6 năm 2019 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CBVC-LĐ năm 2019. 

Trân trọng./.