Skip to content Skip to navigation

Thông báo kêu gọi đầu tư và cung cấp dịch vụ tại Nhà phục vụ sinh viên

Kính gửi quý Thầy Cô,

Công đoàn Trường trân trong thông báo đến quý Thầy Cô thông báo 01/TB-CĐCNTT ngày 15/03/2018 về việc Kêu gọi đầu tư và cung cấp dịch vụ tại Nhà phục vụ sinh viên.

Chi tiết tại link đính kèm: https://www.uit.edu.vn/thong-bao-keu-goi-dau-tu-va-cung-cap-dich-vu-tai-...

Trân trọng,