Skip to content Skip to navigation

Năm 2022

Tên tập tin Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
Quyết định công nhận BCH CĐBP Trung tâm PTCNTT, nhiệm kỳ 2022-2027 34/QĐ-CĐCNTT 14-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP P. TCHC, P. KHTC, nhiệm kỳ 2022-2027 33/QĐ-CĐCNTT 14-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP Khoa KH&KTTT, nhiệm kỳ 2022-2027 32/QĐ-CĐCNTT 11-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP Khoa HTTT, PTN HTTT, nhiệm kỳ 2022-2027 31/QĐ-CĐCNTT 11-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP Khoa KHMT, PTN TTĐPT, nhiệm kỳ 2022-2027 30/QĐ-CĐCNTT 11-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP B.QLCS, TV, nhiệm kỳ 2022-2027 29/QĐ-CĐCNTT 11-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP P. ĐTSĐH&KHCN, P. QHĐN, P. TTPC-ĐBCL, nhiệm kỳ 2022-2027 28/QĐ-CĐCNTT 11-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP P. ĐTĐH, VPCCTĐB, nhiệm kỳ 2022-2027 27/QĐ-CĐCNTT 08-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP Khoa MMT&TT, PTN ATTT, nhiệm kỳ 2022-2027 26/QĐ-CĐCNTT 04-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP P. QTTB, P. DL&CNTT, nhiệm kỳ 2022-2027 25/QĐ-CĐCNTT 04-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP Khoa CNPM, nhiệm kỳ 2022-2027 24/QĐ-CĐCNTT 02-11-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP TTNN, BM TL, nhiệm kỳ 2022-2027 23/QĐ-CĐCNTT 30-10-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP Khoa Kỹ thuật máy tính, nhiệm kỳ 2022-2027 22/QĐ-CĐCNTT 28-10-2022 Download
Quyết định tặng Giấy khen Công đoàn Trường cho 5 tập thể và 14 cá nhân năm học 2021-2022 21/QĐ-CĐCNTT 25-10-2022 Download
Quyết định công nhận BCH CĐBP CTSV, VPĐU,VPCD,VPĐTN nhiệm kỳ 2022-2027 20/QĐ-CĐCNTT 24-10-2022 Download