Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức Du lịch hè cho CBVC năm 2017

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý Thầy Cô Kế hoạch 03/KH-CĐCNTT ngày 18/5/2017 của Công đoàn Trường về việc Tổ chức Du lịch hè cho CBVC năm 2017 (Kế hoạch kèm theo).

Trân trọng,

File đính kèm: