Skip to content Skip to navigation

Cuộc thi viết " 20 năm Công đoàn ĐHQG-HCM"

Kính gửi quý Chủ tịch Công đoàn Bộ phận,

Thực hiện Kế hoạch 155/CĐ-ĐHQG ngày 24/9/2015 về việc Tổ chức cuộc thi viết "20 năm Công đoàn ĐHQG-HCM" (Kế hoạch đính kèm)
Công đoàn Trường tham gia cuộc thi viết theo Kế hoạch. Kính đề nghị các Chủ tịch Công đoàn Bộ phận triển khai đến Công đoàn viên với các tiêu chí sau:
1. Mỗi Công đoàn Bộ phận phải tham gia ít nhất 1 bài.
2. Nội dung bài viết bám sát kế hoạch:
    a). Câu truyện về tấm gương sáng của Công đoàn viên của Trường (có liên quan đến người viết).
    b). Những tình huống công tác công đoàn đáng nhớ, những cách xử lý hay.
   c). Suy nghĩ, tình cảm đối tổ chức Công đoàn Trường, đối Công đoàn ĐHQG-HCM.
3. Thể loại: Văn xuôi (tự sự) và thơ. Bài dự thi không quá 3.000 chữ (khoảng 6 trang A4, font Times New Roman, cở chữ 13, gõ có dấu tiếng Việt).
4. Thời hạn nộp: Tất cả các bài viết Công đoàn Bộ phận nộp về cho Văn phòng Công đoàn Trường trước 07/11/2015.
Kính đề nghị quý Chủ tịch Công đoàn Bộ phận triển khai, thực hiện đúng theo Kế hoạch. Chi tiết Kế hoạch kính đề nghị quý Thầy Cô xem file đính kèm.
 
Trân trọng,

Tập tin đính kèm: Ke hoach 155.jpg