Kế hoạch Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2013

- Nhằm chăm lo và động viên CB giảng dạy, CBVC Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn.
- Chăm lo đời sống tinh thần của con em CBVC tham gia vui chơi giải trí sau mỗi năm học.
- Ban Nữ công Công đoàn trường tổ chức ngày hội Quốc tế Thiếu nhi cho con em CBVC trường.

- Tập tin đính kèm: Ke_hoach_to_chuc_ngay_QT_Thieu_nhi_01_6.pdf, Ke_hoach_to_chuc_ngay_QT_Thieu_nhi_01_6.doc