Skip to content Skip to navigation

Thông báo Kêu gọi Nhà cung cấp dịch vụ du lịch cho Trường năm 2018 

Kính gửi quý Thầy Cô,

Công đoàn Trường gửi quý Thầy Cô thông báo 02/TB-CĐCNTT ngày 09/04/2018 về việc Kêu gọi Nhà cung cấp dịch vụ du lịch cho Trường năm 2018 

Chi tiết thông báo kèm theo. 
 
Trân trọng .
Văn phòng Công đoàn