Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu & Quyết định thành lập các tiểu ban tổ chức Đại hội CĐ Trường

Kính gửi : 

- Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, 

- Các Tiểu ban tổ chức Đại hội.

Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý Thầy Cô Kế hoạch 02/KH-CĐCNTT ngày 18/4/2017 của Công đoàn Trường về việc Tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022. Quyết định 03/QĐ-CĐCNTT ngày 18/4/2017về việc thành lập các Tiểu ban tổ chức Đại hội đại biểu Trường.

Thời gian dự kiến:

1. Công đoàn Bộ phận dự kiến tổ chức Đại hội từ 01/6/2017, hoàn thành trước 31/7/2017.

2. Công đoàn Trường dự kiến tổ chức Đại hội ngày  27/10/2017.

(Chi tiết kế hoạch đính kèm).

Trân trọng,