Skip to content Skip to navigation

Chương trình "01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Kính gửi quý Thầy/Cô,
Thực hiện công văn 15/CĐ-ĐHQG ngày 21/2/2022 về việc Triển khai thực hiện chương trình "01 triệu sáng kiến - nổ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (chi tiết công văn kèm theo).
Theo phân bổ của cấp trên Công đoàn Trường phải thực hiện 65 sáng kiến.
Thời gian thực hiện đến tháng 09/2023. Chi tiết thể thức và đăng ký tham khảo tạihttps://sangkien.congdoanvietnam.org/cuoc-thi/sang-kien-1#_=_
Quý Thầy/Cô có ý tưởng, sáng kiến vui lòng đăng ký về Công đoàn qua email: congdoan@uit.edu.vn để được hỗ trợ đăng ký theo hướng dẫn Công đoàn ĐHQG-HCM.
Công đoàn Trường kêu gọi quý Thầy/Cô chung tay góp sức tham gia và đóng góp những sáng kiến cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Trân trọng,